Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Projekt wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój:
- Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
- Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa

O projekcie

Głównym celem projektu LEGIS jest usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczestników aplikacji legislacyjnej oraz pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej oraz rozwój kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny.

więcej informacji o projekcie

Grupa docelowa

Projekt LEGIS obejmie wsparciem pracowników administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych oraz osoby zarządzające działaniami/personelem w tym zakresie.więcej informacji o grupie docelowej