Proces rejestracji na szkolenia

ZAPISY NA SZKOLENIA

Zapisy na poszczególne szkolenia są otwarte jedynie dla uczestników projektu LEGIS i odbywają się  poprzez system rejestracji LEGIS, zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Zaloguj się do systemu rejestracji LEGIS (należy podać login i hasło użyte przy rejestracji do projektu LEGIS)
 2. Kliknij przycisk: Zapisz się na zajęcia. Zostaniesz przekierowany na stronę z listą planowanych szkoleń. Na liście zawarte są następujące informacje o szkoleniach:
 • Data zajęć
 • Typ zajęć (wykład, seminarium lub warsztat)
 • Temat  (z aktywnym linkiem odsyłającym do szczegółowego opisu  szkolenia)
 • Miejsce (KSAP, ul. Wawelska 56 w Warszawie lub Szawa Conference. ul Jutrzenki 137 w Warszawie)
 • Zapisy do dnia…(ostateczny termin, do którego otwarte są zapisy na dane szkolenie)
 • Wymagana liczba miejsc (minimalna liczba uczestników szkolenia)
 • Pozostało miejsc (liczba  wolnych miejsc na szkolenie)
 • Zapisy – informacja o statusie zapisów na dane szkolenie (np. zapisy dostępne/niedostępne). W przypadku dostępności danego szkolenia, w kolumnie Zapisy, widoczny jest aktywny przycisk „Zapisz”, umożliwiający rejestrację na dane szkolenie.

Pod listą szkoleń, znajduje się informacja o wymaganej liczbie i rodzaju zajęć pozostałych do zrealizowania przez danego uczestnika.

AKTUALNOŚĆ SZKOLENIA

Przed każdym szkoleniem, na które zebrała się grupa szkoleniowa (na szkolenia zapisała się przynajmniej minimalna liczba uczestników, która zależy od formy szkolenia), uczestnicy otrzymają automatycznie wygenerowaną informację z potwierdzeniem aktualności danego szkolenia w terminie 7 dni przed danym szkoleniem. W wiadomości tej będą zawarte również informacje o dacie szkolenia, tytule szkolenia, miejscu i godzinach szkolenia oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Ponadto,  informacje organizacyjne odnośnie danego szkolenia są  zawarte na kontach LEGIS uczestników.

ODWOŁANIE SZKOLENIA 

W sytuacji nie zebrania się odpowiedniej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają informację e-mailową przesłaną przez pracowników biura projektowego LEGIS o odwołaniu danego szkolenia.

ZMIANA TERMINU/MIEJSCA SZKOLENIA

W sytuacjach nieprzewidzianych możliwe jest przeniesienie pierwotnego terminu szkolenia na nowy termin. W takim przypadku uczestnicy otrzymają informację o zmianie  terminu/miejsca szkolenia. Uczestnicy będą mieli możliwość rezygnacji w szkoleniu w nowym terminie, jeśli będzie on niedogodny.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgodnie z § 10 Regulaminu projektu Legis uczestnik może zrezygnować z udziału w wybranym wcześniej szkoleniu, nie później niż 14 dni przed terminem tego szkolenia, pod warunkiem przekazania pocztą elektroniczną na adres e-mail legis@ksap.gov.pl pisemnej informacji w tym zakresie i jednoczesnego zapisania się na inne szkolenie przewidziane w harmonogramie. W przypadku niespełnienia tego warunku, uczestnik może zostać skreślony z udziału w Projekcie, chyba że wykaże, że jego nieobecność oraz niespełnienie warunku wyniknęło z przyczyn:

 • niezależnych od uczestnika oraz
 • których nie dało się przewidzieć oraz
 • które uniemożliwiły uczestnikowi udział w szkoleniu i dopełnienie obowiązku wczesnego, zawiadomienia.

Konieczność spełnienia ww. warunków wynika z faktu iż projekt LEGIS jest finansowany ze środków publicznych (w tym środków Unii Europejskiej). Projekt ten został zatwierdzony do realizacji na podstawie określonych założeń, w szczególności co do zakładanych rezultatów oraz przeznaczonego na jego realizację budżetu.