Monitoring szkoleń

Przypominamy o obowiązku wypełniania otrzymanych ankiet ewaluacyjnych i udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. Uczestnicy otrzymają ankiety w formie elektronicznej.

Prosimy również o informowaniu Projektodawcy o wszelkich zmianach, dotyczących swoich danych kontaktowych i osobowych, które wskazane zostały w Formularzu zgłoszeniowym.