Grupa docelowa

O  uczestnictwo  w  Projekcie mogą ubiegać się pracownicy jednostek administracji publicznej zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestnicy aplikacji legislacyjnej oraz osoby pełniące funkcje zarządcze, wspierające proces legislacyjny. Projekt skierowany jest do trzech grup uczestników:

1. Pracowników o mniejszym doświadczeniu legislacyjnym, w szczególności:

  • legislatorów,
  • uczestników aplikacji legislacyjnej,
  • nie legislatorów, (w tym także pracowników tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania w ramach procesu legislacyjnego,

     – posiadających nie więcej niż 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji

2. Pracowników o znacznym doświadczeniu legislacyjnym, w szczególności:

  • legislatorów,
  • uczestników aplikacji legislacyjnej,
  • nie legislatorów, (w tym także pracowników tzw. departamentów merytorycznych) realizujący zadania w ramach procesu legislacyjnego,

    – posiadających co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji

3. Kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.:

  • kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną,
  • kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących w procesie legislacyjnym.

Programem szkoleniowym zostanie objętych łącznie 330 osób.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa warsztaty – wstępny i podsumowujący dla kadry zarządzającej  urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów urzędów centralnych, dyrektorów generalnych oraz dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców) propagujące możliwe usprawnienia w zakresie organizacji i przebiegu procesu legislacyjnego oraz promujące kulturę współpracy międzyresortowej w procesie legislacyjnym.