II ścieżka szkoleniowa

Grupa docelowa:

II ścieżka szkoleniowa przeznaczona jest dla pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w szczególności:

 • legislatorów
 • uczestników aplikacji legislacyjnej
 • nie legislatorów (w tym także pracowników tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania w ramach procesu legislacyjnego,

którzy posiadają ponad 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji.

Czas trwania szkolenia:

Każde szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy, czyli 8 godzin dydaktycznych, przeznaczonych na omówienie jednego z poniższych tematów.

Sposób realizacji szkoleń:

Szkolenia realizowane są w podziale na: wykłady, seminaria i warsztaty. Spośród poniższych tematów uczestnik wybiera:

 • 1 wykład
 • 2 seminaria
 • 2 warsztaty.

Uczestnicy zobowiązani są do ukończenia 4 z 5 dni (tematów) szkoleniowych.

Tematy szkoleń w ramach II ścieżki spośród, których uczestnicy wybierają 5 szkoleń:

 1. Prawo międzynarodowe, a krajowe
 2. Legislacyjny aspekt implementacji prawa UE
 3. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w procesie legislacyjnym
 4. Znaczenie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w procesie legislacyjnym
 5. Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w procesie legislacyjnym
 6. Rządowe procedury legislacyjne
 7. Parlamentarne procedury legislacyjne
 8. Przegląd praktyki legislacyjnej
 9. Upoważnienia ustawowe
 10. Ocena skutków regulacji ex ante i ex post
 11. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektów aktów normatywnych
 12. Różne rodzaje notyfikacji w procesie legislacyjnym
 13. Sankcja karna a sankcja administracyjna w legislacji
 14. Wybrane problemy z zakresu prawa finansowo-podatkowego
 15. Kreowanie, likwidowanie i znoszenie organów i instytucji oraz urzędów
 16. Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie
 17. Przepisy przejściowe i dostosowujące
 18. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy legislatora
 19. Wystąpienia publiczne, w tym prowadzenie spotkań uzgodnieniowych i konferencji
 20. Sztuka efektywnej komunikacji w zespole
 21. Sztuka negocjacji

 

Ze względu na to, że szkolenia będą miały charakter cykliczny liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:

 • 8 uczestników w przypadku warsztatów;
 • 15 uczestników w przypadku seminariów;
 • 50 uczestników w przypadku wykładów.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

 • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
 • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
 • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.

Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.

UWAGA! Zmiana zapisu na szkolenie jest możliwa jedynie po kontakcie z administratorem systemu Legis.