Szkolenia fakultatywne

Zasady uczestnictwa w szkoleniach fakultatywnych:

 1. Uczestnik Projektu ma możliwość uczestnictwa w jednym szkoleniu fakultatywnym, które w wyznaczonym terminie, wybiera spośród  dostępnych tematów szkoleń fakultatywnych w ramach swojej ścieżki szkoleniowej. W razie wolnych miejsc uczestnik może wziąć udział w kolejnym szkoleniu fakultatywnym, ale łącznie nie więcej niż w dwóch szkoleniach.
 2. Pierwszeństwo w zapisach na szkolenia fakultatywne mają osoby, które nie zrealizowały minimalnej liczby szkoleń wymaganej do  ukończenia cyklu szkoleń obowiązkowych. Osoby te mają możliwość uczestnictwa w nie więcej niż dwóch szkoleniach fakultatywnych.

Zapisy na szkolenia:

 1. Zapisy na szkolenia fakultatywne są realizowane za pomocą kont utworzonych przy rejestracji uczestnictwa w projekcie LEGIS.
 2. Informacja o terminie rozpoczęcia zapisów na szkolenia zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu Legis oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
 3. W razie wolnych miejsc na szkolenia, uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową o możliwości zapisu na drugie szkolenie.
 4. Nie przewiduje się możliwości zmiany zapisu na inne szkolenie.
 5. Uczestnik wybiera szkolenie w ramach swojej ścieżki szkoleniowej, na które chce się zapisać, bez względu na formę, tj. czy jest to wykład, seminarium czy warsztat (z wyjątkiem osób, które nie ukończyły minimalnej liczby szkoleń wymaganej dla ukończenia cyklu).
 6. Liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:
  • 8 uczestników w przypadku warsztatów;
  • 15 uczestników w przypadku seminariów;
  • 50 uczestników w przypadku wykładów.
 7. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:
  • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
  • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
  • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.
 8. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie o aktualności danego szkolenia na 5-7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 9. Każde szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy, czyli 8 godzin dydaktycznych (w godz. 9:00 – 16:00), przeznaczonych na omówienie jednego tematu.
 10. Szkolenia odbędą się w dwóch lokalizacjach:
  • Szawa Conference Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02 231 Warszawa;
  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa.
 11. Materiały szkoleniowe będą zamieszczane na platformie eKSAP, w formie elektronicznej. Uczestnik otrzyma login i hasło w wiadomości e-mailowej potwierdzającej aktualność szkolenia.

Lista dostępnych tematów w poszczególnych ścieżkach szkoleniowych

Tematyka szkoleń fakultatywnych została wybrana w oparciu o najczęściej wskazane tematy szkoleń w ankietach dotyczących szkoleń fakultatywnych. Tematy zostały podzielone według ścieżek szkoleniowych:

I ścieżka szkoleniowa:

 1. Ocena skutków regulacji ex ante i ex post (warsztat)
 2. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy legislatora (warsztat)
 3. Ujednolicanie praktyki legislacyjnej (seminarium)
 4. Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych (seminarium)
 5. Legislacyjny aspekt implementacji prawa UE (wykład)
 6. Formułowanie i redagowanie przepisów (warsztat)

II ścieżka szkoleniowa:

 1. Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie (warsztat)
 2. Przepisy przejściowe i dostosowujące (warsztat)
 3. Ujednolicanie praktyki legislacyjnej (seminarium)
 4. Wykładnia prawa i wnioskowania prawniczego w procesie prawodawczym (seminarium)
 5. Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych (seminarium)
 6. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe (wykład)

III ścieżka szkoleniowa:

 1. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawa krajowego (seminarium)
 2. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze w procesie prawodawczym (seminarium)